Site Kullanım Sözleşmesi

Site Kullanım Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Tanımlar ve Taraflar

SÖZLEŞME :  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi
HİZLİOTO :Hızlıoto
SİTE : www.HİZLİOTO.com  
FİRMA: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, isbu Kullanici sözlesmesin'de belirtilen kosullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kisi
İÇERİK: SİTE’ye kayıt yapılan tüm veriler
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”),  Hızlı oto Hizmetleri. (“HİZLİOTO”) ile www.HİZLİOTO.com adresinde yer alan siteye (“SİTE”) kullanıcı (“FİRMA”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, FIRMA tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu SÖZLEŞMEFIRMA tarafından, SİTE üzerinden erişilen  Araç Kiralama Yazılımından faydalanılmasına ve Kullanıcı(FIRMA) tarafından SİTE’ ye yüklenen verilere (“İÇERİK”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. SİTE kapsamında SİTE ’nİn kullanımına ilişkin olarak HİZLİOTO  tarafından FİRMA ’ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu SÖZLEŞME’ nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 FIRMASİTE’ den faydalanmak için HİZLİOTO  tarafından talep edilen belgeleri bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu SÖZLEŞME’ yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. FIRMA statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler FİRMA tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle SİTE’ye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından HİZLİOTO  sorumlu değildir.

3.2 FIRMA’ nın SİTE’ ye erişimi, kullanıcı hesabı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından FİRMA sorumlu olacak olup SİTE üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin FİRMA tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk FİRMA’ ya ait olacaktır. FİRMA, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal HİZLİOTO’ e bildirecektir. İlk girişte HİZLİOTO tarafından gönderilen şifre FİRMA tarafından değiştirilir. Şifre unutulmasında  HİZLİOTO tarafından gönderilen yeni şifrenin de aynı şekilde FİRMA tarafından değiştirilmesi gerekir.

3.3 FİRMASİTE’ yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu SÖZLEŞME ekleri, yürürlükteki mevzuat ve SİTE’ ye ilişkin olarak SİTE’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. FiRMASİTE’ yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. FİRMA bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu SÖZLEŞME ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.4 FİRMA tarafından SİTE’ye yüklenen İÇERİK ve Kişisel Bilgiler FİRMA’ nın mülkiyetinde olup İÇERİK’e ilişkin tüm sorumluluk FİRMA’ ye aittir (Veri Sorumlusu FİRMA ‘ dır). İÇERİK’ e yahut İÇERİK’ in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak HİZLİOTO sorumlu değildir.

3.6 HİZLİOTO  ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İÇERİK ’i diğer hizmet sağlayıcılarla (e-fatura ve benzeri şirketler) paylaşma hakkına sahiptir.

3.7 Bunun dışında FİRMA’ya ve FİRMA tarafından SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler  FİRMA’ nin güvenliği ile  HİZLİOTO’ ın yükümlülüklerini ifa için kullanılabilecektir.

Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. HİZLİOTOFİRMA’ nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, HİZLİOTO’ in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

FİRMAİÇERİK ve diğer bilgilerin HİZLİOTO  veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.8 FİRMA, Kullanıcı hesabını ve işbu SÖZLEŞME ile SİTE kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.9 FİRMA’ nın işbu SÖZLEŞME ve SİTE kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde HİZLİOTO FİRMA’ nın üyeliğini askıya alma veya SÖZLEŞME’ yi aşağıda fesih maddesinde belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda HİZLİOTO ’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının FİRMA’ dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4  KVKK Kapsamında Tarafların  Sorumluluğu

4.1. SİTE de yer alan tüm İÇERİK ve Kişisel verilerin sahibi FİRMA dır. Kişisel veriler ve diğer İÇERİK  lerin işlenmesi, depolanması , düzenlenmesi, silinmesi kanun kapsamında paylaşılması yükümlülükleri FİRMA ya aittir. HİZLİOTO SİTE içerisinde verileri ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklamakla yükümlüdür.

4.2. FİRMA KVKK nin 13 maddesince ilgili kişinin başvurusuna en geç 30 gün içerisinde ücretsiz ve yazlı olarak cevap vermek zorundadır. Ancak FİRMA yetkililerine hiçbir yoldan ulaşmamın mümkün olamadığı durumda, HİZLİOTO ilgili kişinin başvurusuna kanunlar doğrultusunda yanıt verebilir.

4.3.  Kişisel verilerin toplanma yöntemleri, Hangi Kişisel verilerin  hangi amaçla toplandığı, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin saklanma süreleri kanunlar kapsamında FİRMA nın karar verme yetkisinde ve sorumluluğundadır.  HİZLİOTO  hiçbir şekilde sorumlu değildir    

4.4. KVKK nin 8. Ve 9  maddeleri  kapsamında Kişisel verilerin aktarılması  (ilgili kişinin acık rızası alınarak) sorumluluğu ve yükümlülüğü  FİRMA ya  aittir. olup  HİZLİOTO sorumlu değildir.

4.5 Kanunlar kapsamında Saklanma süreleri dolan belgelerin, verilerin ya da Verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığında kişisel verileri silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek FİRMA yetkisinde ve sorumluluğunda olup HİZLİOTO sorumlu değildir.

4.6. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında; KVKK nın 10. ve 11. Maddesinde yer aldığı şekilde ilgili kişiyi bilgilendirme ve KVKK nın 5. Ve 6 maddeleri kapsamında ilgili kişinin acık rızasını alma yükümlülüğü FIRMA sorumluluğundadır. HİZLİOTO hiç bir şekilde sorumlu değildir.

4.7 HİZLİOTOFİRMA tarafından SİTE’ yüklenen tüm İÇERİK’ i işbu SÖZLEŞME’ ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve güvenliğini sağlayacaktır. Aynı Hassasiyeti FİRMA’da göstermeyi taahhüt eder.

4.8 FİRMA veri güvenliği için SİTE’ ye giriş bilgilerini periyodik zamanlarda değiştirmekle yükümlüdür ve kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmamayı taahhüt eder. Ayrıca giriş bilgilerini  ilgisi ve yetkisi olmayan kişilerle paylaşamaz.

4.9FİRMA SİTE’ ye giriş yapdığı cihazin ve kullanıdığı  web tarayıcılarının güveliğinden sorumludur. Ayrıca FİRMA yetkilisi SİTE’ den ayrılırken güvenli bir şekilde çıkış yapıp giriş bilgilerinin web tarayıcında kalıp kalmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

4.10 İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, FIRMA bu durumu en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurulununa ve HİZLİOTO’e  bildirmekle yükümlüdür.

Madde 5  Müşteri Yorumları ve Puanlaması Kapsamında Tarafların  Sorumluluğu

Risk yönetim planlaması ve müşteri memnuniyet araştırmaları kapsamında FİRMA nın insiyatifi  ile  ticari alış veriş sonuçlarının değerlendirilmesini yorumlanmasını ve puanlanmasını kapsar. Yapılan yorumlar ve puanlamalar (olumlu ya da olumsuz) SİTE yi kullanan FIRMA  lar tarafından görüntülenebilecek şekilde kayıt altına alınır.
ANCAK ; direkt görüntülenmez. SİTE yi kullanan başka bir araç kiralama firmasından  Araç kiralamak isteyen müşteri kişisel bilgilerini vermesi sonucunda görüntülenebilecektir.

5.1 Ticari alış veris sonrası yorum yapıp yamak FIRMA nın  yetkisinde olup yapdıkları yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sifatiyla sorumludur. HİZLİOTO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.2 FIRMA asılsız, gerçeği yansıtmayan yorumlar ve değerlendirmeler yapamaz.

5.3 FIRMA ticari alış verişi olmayan müşteri ve diğer kişiler hakkında yorum ve değerlendirme yapamaz.

5.4 FIRMA yorumlarında Küfür, müstehcen sözler ve irkçi ifadeler içeren ifadelerden Yalanci, sahtekar, üçkagitçi, dolandırıcı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanilmamalidir.

Eğer asılsız gerçeği yansıtmayan ya da kışkırtıcı ve tahrik edici bir yorum ile karşılaştığınızda incelenmesi ve değerlendirilmesi için HİZLİOTO ile iletişime geçilmelidir.

Madde 6. Ödeme Koşulları

6.1 FİRMA SİTE’ den, ancak beyan edilen ücretleri eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

6.3 FİRMA tarafından periyod bitiminden 1 (Bir ) ay öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde FİRMA’ nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1 SİTE üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat HİZLİOTO’e aittir. İşbu SÖZLEŞME kapsamında FİRMA’ ya, SİTE ‘yi kullanmak üzere  bir kullanım hakkı verilmektedir. SÖZLEŞME ve SİTE’ ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm, SİTE’ye ilişkin hakların ve menfaatlerin FİRMA’ ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.2 FİRMA, hiçbir şekilde ve nedenle SİTE’ yi  kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde SİTE üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, SİTE’ den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. SİTE’ ye ilişkin tarayıcı ve İÇERİK ‘lerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, HİZLİOTO’ın açık izni olmaksızın SİTE’ ye veya SİTE’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

7.3 FİRMA, herhangi bir şekilde HİZLİOTO’ın ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu SÖZLEŞMEFİRMA tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 FİRMA,  1 (Bir) ay önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu SÖZLEŞME’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir. Bu durumda SÖZLEŞME süresi için ödenmiş bedelin geri kalanı FİRMA’ye iade edilmez.

8.3 FİRMA’nın SÖZLEŞME şartlarına aykırı davranması halinde HİZLİOTO  aykırılık giderilene kadar FİRMA statüsünü askıya alma hakkına sahiptir. FİRMA’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde HİZLİOTO SÖZLEŞME’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.4 SÖZLEŞME’nin feshi ile birlikte FİRMA, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle SİTE’yi kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde FİRMA’ya para iadesi yapılmaz.

8.5 HİZLİOTO, işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu müddetçe İÇERİK’ i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir.

8.6 İşbu SÖZLEŞME ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Balıkesir, Bandırma , İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.